TriMedia Sales House
SLÁGER FM

Hivatalos játékszabály

I. Sláger FM adásában zajló játék:
1. Játék megnevezése: „Sláger FM – Karácsonykor is a Sláger FM-et hallgatom játék” (továbbiakban játék).
2. Játék adásbeli kommunikációja: a játékot megelőzően (2019. december 01-08. között) a játék beharangozására és a játék ideje alatt (2019. december 09-20. között) a játék reklámozására promóciós spotokat sugároz a Sláger FM.
3. Játék időtartama: 2019. december 09-20. között reggel 6 és délután 6 óra között naponta több alkalommal.
4. A játék leírása: A játék időtartama alatt naponta több alkalommal kerül sor játékra a játékonként 50.000 forint (azaz ötvenezer forint) összegű készpénz, valamint az 5.000 Ft értékű utazási voucher nyereményért! A hallgatók figyelmét a műsorban egy spot felhívja arra, hogy a spot-ot követően küldjék el SMS-ben a „Karácsonykor is a Sláger FM-et hallgatom” jelszót a 06-30-30-30-958-as, nem emelt díjas számra, és vegyenek részt a nagy megmérettetésben! A játékban való részvétel feltétele az SMS játék időtartama alatt való elküldése. A játékost az sms küldők közül a véletlenszerűen meghatározott játékidőpontban az adott műsor vezetője választja ki és a műsorvezető hívja fel egy véletlenszerűen választott időpontban reggel 6 és délután 6 óra között azon a telefonszámon, amelyről az SMS érkezett. A nyeremény megszerzéséhez az szükséges, hogy a hallgató 10 másodpercen belül felvegye a hívást, és azonnal bemondja a nyertes jelszót: „KARÁCSONYKOR IS A SLÁGER FM-et hallgatom”! Ha nem veszi fel 10 másodpercen belül a telefont, vagy nem tudja a jelszót, vagy nem úgy szól bele a telefonba azonnal, hogy a jelszót mondja, akkor a játékos nem nyer és részére a nyeremény nem adható át. A játékos csak akkor nyerheti meg a nyereményt, ha a nyereményhez szükséges valamennyi feltétel egyszerre teljesítésre kerül, a nyeremény kizárólag csak ebben az esetben adható át a játékosnak. Amennyiben a játékos nem nyer, akkor a nyeremény áttevődik a következő telefonhívásra. A következő játékos nyereménye így megnő, és a már előtte meg nem nyert 50.000 forintokat és az 5.000 Ft értékű utazási vouchereket is megnyerheti! A nyeremény nagysága így a hallgatókon múlik, a nyeremény 1-2 nap alatt triplázódhat, vagy négyszereződhet! A játékban megnyerhető utazási vouchereket nem lehet készpénzre váltani.
5. Játék nyereménye:
Alapesetben játékonként nettó 50.000 Ft készpénz és 5.000 Ft értékű utazási voucher, amely a játék leírása alapján növekedhet, duplázódhat, triplázódhat Az adott játék nyereményének összege a játék előtt, vagyis a telefonhívást megelőzően kerül bejelentésre az előző játékok eredményének figyelembe vételével.
A nyeremény után a járulékokat a Sláger FM fizeti meg.
6. A nyeremények átadása:
A készpénz nyeremények a Nyertes által megadott, Magyarországon működő bankfiókban nyitott, forint alapú bankszámlára, banki átutalással kerülnek kifizetésre. Az utazási voucherek a játékot követő egyeztetés alapján használhatóak fel. A készpénz kifizetésére a játék időpontjától számított legfeljebb 30 naptári napon belül kerül sor. Amennyiben a nyertes nem adja meg vagy nem megfelelően adja meg a bankszámlaszámot a rendelkezésére álló 30 naptári nap alatt, akkor a nyereménye nem kerül kifizetésre senki részére.

II. Általános rendelkezések:
A játékban kizárólag azon 18 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos).
A Sláger FM játékaiban való részvétel feltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, vagyis küldje be a felhívásban foglaltaknak megfelelően az SMS-t a megadott telefonszámra, a felhívás szerint kerüljön kiválasztásra és felhívásra, a telefont a hívás megkezdésétől számított 10 másodpercen belül felvegye, tudja a helyes szlogent.
A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető a slagerfm.hu honlapon.
Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.
A játékban nem vehetnek részt a Sláger FM dolgozói és azok hozzátartozói!
A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.
A játékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a játékba kerüléskor Sláger FM munkatársának adáson kívül megadja nevét, címét, telefonszámát, bankszámlaszámát. A megadott adatokat Sláger FM munkatársa jogosult visszahívással ellenőrizni. A játékos a játékba való jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy Sláger FM a megadott személyes adatait a játék lebonyolítása során a jelen játékszabályzat szerint kezelje és felhasználja, ez a hozzájárulás a játékban való részvétel feltétele. Sláger FM jogosult a nyertesek nevét adásban közölni, illetőleg nevüket honlapján és Facebook oldalán feltüntetni, az ehhez való hozzájárulás a játékban való részvétel feltétele.
A játékos tudomásul veszi, hogy a Sláger FM adásába történő betelefonálással és ezáltal a játékban való részvétellel a jelen játékszabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti. A játékos a játékszabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait Sláger FM munkatársai rögzítsék. Sláger FM a játékos adatait célhoz kötötten, kizárólag a játékban valórészvétellel összefüggésben, valamint a játékszabályzatban foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése céljából, továbbá a nyeremények átadása céljából használhatja fel. A játékos az adataival az Infótörvény és az EU általános adatvédelmi rendeletének előírásai szerint jogosult rendelkezni. Sláger FM ZRt. a játék befejezését, illetőleg a nyeremények átadását követő 30 nap elteltével a játékosok adatait törli adatbázisából.
Sláger FM a játékosok személyes adatainak védelme során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infótörvény), az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker. tv.”) rendelkezéseinek megtartásával jár el.
Adatkezelő adatai: Sláger FM ZRt., székhely: 1012 Budapest Márvány utca 17., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-044277
10. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós - később okmányaival igazolható - személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át. Ebben az esetben a nyeremény nem kerül kifizetésre senki részére.
A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható. Amennyiben a nyertes a nyereményt harmadik személy részére kéri kifizetni (harmadik személy bankszámlájának számát adja meg), akkor erre kizárólag nyertes előzetes írásbeli bejelentése esetén van lehetőség.
A játékot a Sláger FM Hálózat ZRt. szervezi.
A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető a Sláger FM ZRt-nél.
14. A játékban való részvétellel a játékos önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul, hogy Sláger FM hírlevelek, ajánlatok, tájékoztatók küldése, direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából a jövőben megkeresse. Ebből a célból Sláger FM játékos alábbi személyes adatait kezeli: név, e-mail cím. Amennyiben játékos a játékra való jelentkezés során kijelenti, hogy jelen pont szerinti adatainak kezeléséhez a fenti célból nem járul hozzá, az nem jelenti a nyereményre való jogosultságának elvesztését.